Omdat we onze bezoekers willen uitleggen wat er precies allemaal gebeurd is, leek het ons het eenvoudigst en het duidelijkst om een tijdslijn op te stellen. 
In het kort: de VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus, een vzw die een aantal reisbureaus groepeert) heeft ons voor de rechter gedaagd begin 2012, maar heeft in Hoger Beroep, midden januari 2013, de zaak verloren. Ze is er weliswaar wel in geslaagd om onze reissites 6 maanden offline te houden, onze rankings in Google te doen verliezen en grote imageschade toe te brengen. Hieronder ons relaas in onze zoektocht naar gerechtigheid:

 

 • december 2019: Intussen heeft Strategon de zaak in eerste aanleg heropend, met de vraag om de VVR te veroordelen voor het bedrag dat de onafhankelijke expert heeft berekend. We zijn het niet volledig eens met de berekening: zo beperkt de expert de imagoschade tot 2016, terwijl deze ook nog nu bestaat. Een kleine zoektocht op Google.be toont immers aan dat er nog tientallen artikels online staan (HLN, De Morgen, Standaard, Tijd etc) die stellen dat Strategon werd veroordeeld wegens schending van het inmiddels onbestaande reisbureaudecreet. Over het feit dat we uiteindelijk gelijk hebben gekregen werd nooit iets gepubliceerd.

 

 • 15 mei 2018: het Hof van Cassatie heeft het beroep van de VVR verworpen! Hiermee heeft de VVR alle mogelijke beroepsprocedures verloren en staat het dus onherroepelijk vast dat ze schuldig zijn en de schade gaan moeten vergoeden. Intussen is er een onafhankelijke deskundige aangesteld om de schade te ramen. De VVR heeft dus definitief verloren.

 

 • 22 juni 2017: Het Hof van Beroep te Gent stelt dat de VVR ons schade heeft toegebracht en dat ze hiervoor verantwoordelijk is. EINDELIJK! Na 5 jaar procederen en talloze rechtzaken staat het nu vast dat de VVR Vakantiedeals.be heeft willen platleggen en dat ze vroeg of laat zal moeten betalen voor de schade aan de omzet, de groei en het imago van Vakantiedeals.be. De zaak gaat nu terug naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en de onafhankelijke expert kan aan het werk worden gezet om de schade te ramen, die reeds door KPMG werd geschat op 1,6 miljoen euro (exclusief interest). Het volledige arrest lees je hier.

 

 • 7 juli 2015 - Rechtbank stelt VVR verantwoordelijk voor de schade! Onze advocaten laten ons weten dat de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, de VVR in het ongelijk stelt en dat ze de schade die ze berokkend hebben door Vakantiedeals.be offline te dwingen, moeten vergoeden! Eindelijk goed nieuws! De rechtbank stelt een onafhankelijke expert aan die de schade zal berekenen, binnen een termijn van 9 maanden. Het juridisch principe dat de VVR schond en waardoor ze schuldig worden bevonden, wordt aanvaard door de rechtbank. Alle tegenargumentatie van de VVR wordt punt per punt afgewezen. Uiteindelijk gaat de VVR in beroep tegen dit vonnis, rechtzaak wordt gepleit op 1 juni 2017.

 

 • 15 januari 2015 - datum van pleidooien voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge - update: de zaak werd uitgesteld naar een nieuwe datum en zal bepleit worden op 23 april 2015

 

 • februari 2014 - dagvaarding VVR voor schadevergoeding: Op basis van een expertiserapport, opgemaakt door het bedrijfsrevisorenkantoor KPMG, hebben we de VVR gedagvaard teneinde een correcte schadevergoeding te bekomen. Immers, door het eerste vonnis toch uit te voeren, nadat we al in hoger beroep waren gegaan, heeft de VVR het risico genomen dat, indien het eerste vonnis zou worden vernietigd door Hoger Beroep, dat zij verantwoordelijk zijn voor de aangebrachte schade. Dat is ook logisch, anders kan iedereen zo maar zijn concurrenten schade toebrengen, zonder uiteindelijk - bij ongelijk - de gevolgen te moeten dragen. Het uitvoeren van een vonnis, als er al hoger beroep is ingesteld, doet men op eigen risico. Meer info op http://elfri.be/juridische-informatie/uitvoering-van-een-vonnis-uitvoerb...

 

 • eind juni 2013 - Onze positie in Google begint terug te klimmen, maar is nog niet op voormalig niveau. Bijna 11 maanden verloren aan omzet, de concurrentie vrij spel gegeven en onze groei sterk beknot. Back to square one. Maar we leven nog. We kunnen Vlaanderen opnieuw onze sites aanbieden, waarbij reizen en vakanties vergeleken kunnen worden. Toch is de schade aanzienlijk, want enkele concurrenten zijn in die periode sterk op komen zetten.

 

 • 14 januari 2013 - Hof van Beroep te Gent oordeelt in ons voordeel en vernietigt het vonnis van eerste aanleg: Eindelijk nog eens goed nieuws: het Hof van Beroep volgt onze stelling en stelt dat we niet aan reisbemiddeling doen en aldus niet vergunningplichtig zijn. Het Hof van Beroep vernietigt het eerste vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde. Opluchting allom! De nachtmerrie is voorbij en de poging van de VVR om de online reissites de das om te doen door misbruik te maken van oude, niet aangepaste wetgeving, is mislukt. We kunnen eindelijk verder bouwen, verder ondernemen en de schade die we intussen hebben opgelopen, proberen te herstellen. 

 

 • 10 december 2012 - pleidooien voor Hof van Beroep: Nadat de advocaten van beide partijen besluiten hebben neergelegd, wordt onze zaak bepleit voor het Hof van Beroep te Gent. Het standpunt van de VVR blijft keihard, nu pleiten ze zelfs dat we onder het nieuwe decreet ook vergunningsplichtig zijn!

 

 • 17 augustus 2012 - vraag of VVR afziet van dwangsom - zonder bevestiging: Opnieuw vragen we de VVR om, in afwachting van het Hoger Beroep, en door het feit van het nieuwe decreet van kracht is, om vrijwillig afstand te doen van de dwangsommen. Helaas, zonder positieve reactie. We moeten verder afwachten.

 

 • 14 augustus 2012 - nieuw decreet wordt gepubliceerd in Staatsblad: Eindelijk. Het nieuwe decreet is verschenen in het Belgisch Staatsblad en wordt hierdoor van kracht. Door de uitvoering van het vonnis van 20 juni (het bevel is een uitvoeringsdaad), kunnen we nu echter niet alles terug online zetten. Immers, de deurwaarder zou zomaar onze goederen kunnen aanslaan, de rekeningen blokkeren en dwangsommen opleggen die ons naar een zeker faillissement zouden leiden. We hebben geen keuze dan onze zaak te bepleiten bij het Hof van Beroep te Gent.

 

 • 23 juli 2012 - betekening en bevel van vonnis van eerste aanleg - sites moeten offline binnen een termijn van 8 dagen - dwangsom van 2500 euro/dag: We ontvangen de betekening van het vonnis en - tot onze grote verbazing - het bevel tot uitvoering. Het bevel tot uitvoering laat ons geen keuze - eind juli moeten alle sites offline. Ondanks dat we in beroep gaan, ondanks dat het nieuwe decreet al gestemd is in het Parlement (waardoor het vonnis niet meer actueel is), ondanks dat alles hebben we geen keuze. Een dwangsom van 2500 euro per dag willen we niet riskeren. De VVR speelt het hard en wil blijkbaar maximale schade toebrengen.

 

 • 12 juli 2012 - Strategon tekent beroep aan: Ondanks een brief aan de VVR met de vraag om af te zien van de dwangsom, nu het vonnis niet meer actueel is, weigert de VVR dit resoluut. We laten hen weten dat we in beroep gaan.

 

 • 5 juli 2012 - Het reisbureaudecreet wordt aangepast in het Vlaams Parlement en gestemd: Het Vlaamse Parlement keurt het nieuwe reisbureaudecreet goed met grote meerderheid (zie video van debatten), zowel meerderheid als oppositie stemmen voor, op het Vlaams Belang na. Deze overwinning is echter een papyrus overwinning, want het nieuwe decreet wordt pas van kracht na verschijning in het staatsblad, wat blijkbaar nog wel even kan duren. Er rest ons nog wat hoop dat misschien, genomen dat er een nieuw decreet gestemd is, de VVR misschien het vonnis niet zal betekenen of uitvoeren, en dat we dan niet offline moeten gaan...

 

 • 20 juni 2012 - Vonnis van Rechtbank van Koophandel te Dendermonde in ons nadeel: Wat we vreesden is realiteit geworden. Niet enkel heeft de stemming van het nieuwe decreet vertraging opgelopen (het zal pas begin juli worden), het vonnis van de Rechtbank van Koophandel is vernietigend. De VVR krijgt over de gehele lijn gelijk en we worden veroordeeld tot het platleggen van de sites binnen de 8 dagen na betekening van het vonnis, op straffe van 2500 euro per dag! Ouch! En dat op minder dan 2 weken van een reeds aangekondigd nieuw decreet! Een zwarte dag. Wat nu gedaan? 

 

 • 30 april 2012 - Vraag heropening debatten: We vragen, op basis van het nieuws dat het Reisbureaudecreet van 2007 zal worden aangepast om reisbemiddeling eruit te halen, de heropening van de debatten. Dit lijkt ons de correcte manier van handelen, vermits dit stukje wetgeving het centrum van onze rechtzaak is. Helaas, opnieuw ongeloof aan onze kant, als blijkt dat de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, de heropening van de debatten weigert, nadat ook de VVR zich heeft verzet. Het is dus wachten op het vonnis en/of de stemming van het nieuwe decreet in het Vlaamse Parlement.

 

 • 19 april 2012 - evaluatierapport Departement Internationaal Vlaanderen mbt het decreet reisbureaus. Dankzij enkele politici, zoals Sas Van Rouveroij, Karin Brouwers, Els Robeyns en nog enkele anderen, maar vooral door het dagvaarden van zo velen door de VVR, is het reisbureaudecreet een hot topic geworden. Op enkele maanden tijd had de VVR niet enkel Strategon voor de rechter gedaagd, maar ook Thomas Cook wegens de verkoop van de Thomas Cook bons, ook OKRA, ook andere reiswebsites en ook vele socio-culturele en sportverenigingen wegens het organiseren van de jaarlijkse busreis, worden door de VVR onder druk gezet. Allemaal hebben we volgens de VVR een licentie nodig als reisbureau. Het gevoel in de maatschappij heerst dat de VVR aan een kruistocht begonnen is om zijn competitie de mond te snoeren en iedereen te verplichten via een reisbureau reizen te kopen. De politieke wereld wordt wakker en beseft dat het Reisbureaudecreet van 2007 aan een update toe is. Minister Bourgeois laat een evaluatierapport opmaken, waarin blijkt dat het decreet eigenlijk geen doel heeft. Er is immers nog steeds federale wetgeving die de consument beschermd. Ook werkt het Vlaamse decreet discriminerend - vennootschappen in Brussel of Wallonie vallen buiten de reikwijdte van de wet en kunnen zonder problemen aan reisbemiddeling doen, vermits daar geen sprake van is in de Brusselse, Waalse of Federale wetgeving. Indien Strategon dus in Brussel haar zetel had gehad, hadden we dit kunnen vermijden. Er wordt beslist door de Vlaamse Regering om het decreet aan te passen, zodat reisbemiddeling eruit valt op korte termijn, vanaf 1 januari 2014 heft het decreet zichzelf op.

  Het decreet wordt aangepast! Fantastisch nieuws! Nu is het enkel nog wachten op de stemming van het nieuwe decreet in het Vlaamse Parlement en deze boze droom is ten einde. (Een mens kan naief zijn, toch…???)

 

 • 18 april 2012 - pleitdatum rechtzaak eerste aanleg: Nadat onze advocaten en de advocaten van de VVR, elk besluiten hebben overgemaakt aan de Rechtbank in Dendermonde, is het tijd om de zaak te bepleiten voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel. We hebben er goede hoop in. Immers, gezond verstand zegt ons dat we toch geen reisbemiddelaars zijn? Vakantiedeals is immers maar een marketing platform dat last minutes, vliegvakanties en andere reizen van touroperatoren promoot? Onze hoop is snel verdwenen, als we na amper 30 minuten weer buiten staan, na enkel wat over en weer gepraat.

 

 • 17 januari 2012 - dagvaarding door de VVR: We ontvangen de dagvaarding, blijkbaar is onze brief met argumenten in dovemansoren gevallen. Waarom we worden gedagvaard, blijft een raadsel. We beschouwen reisbureaus als een verkoopskanaal voor reizen, onze reissites sturen mensen door naar de websites van oa Neckermann, Thomas Cook, Sunjets, Sunweb, Corendon en andere touroperatoren. Zelf verkopen of organiseren we geen reizen, dus het argument dat de consument gevaar zou lopen, raakt kant noch wal. Waarom dan deze aggressie van de VVR? We zoeken vertegenwoordiging en beginnen onze zaak juridisch uit te spitten. Vertrekpunt is het reisbureaudecreet van 2007, indertijd opgesteld onder de vleugels van Minister Geert Bourgeois. In dit decreet vinden we effectief de definitie van reisbemiddeling. In artikel 2 van het decreet staat dat bemiddelen “het aanbieden, voorstellen of voorbereidend werk realiseren tot het sluiten van een overeenkomst;” is. Het aanbieden of voorstellen? Is niet elke vorm van reclame een aanbod of een voorstel? Als er in een reclamefolder staat “2 kopen, 1 gratis” bij een flesje zonnecreme, is dat geen voorstel of een aanbod? Kan je niet heel veel dingen onder de noemer “voorbereidend werk” zetten? De definitie laat dus heel veel ruimte voor interpretatie, iets waarvan de VVR gretig gebruikt maakt.

 

 • 9 november 2011 - de eerste brief van de VVR: Ongeloof heerst als midden november een aangetekende brief toekomt bij Strategon, waarin de VVR Strategon ervan beschuldigt aan reisbemiddeling te doen zonder de benodigde licentie. Vakantiedeals.be als reisbemiddelaar, terwijl we enkel anonieme bezoekers doorsturen naar de websites van touroperatoren? Neen, dat is te zot voor woorden. Denken we. We sturen een brief terug met de uitleg dat wij geen contact hebben met de bezoekers van onze website en dat we enkel een marketinginstrument zijn, net zoals er reclame voor Neckermann of Thomas Cook staat in de reguliere pers of op hun websites. Immers, wat is het verschil tussen een banner van Jetair op hln.be en de producten van Sunjets op Vakantiedeals.be? 

 

 

KBO! Keep Buggering On! (Winston Churchill)